STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION - Expresskredit

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

Start » STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden.
Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare GF Money Consumer Finance AB (Expresskredit)
Organisationsnummer 556876-2578
Adress Östra Ågatan 31
753 22 Uppsala
Telefon 018 71 00 03
Webbadress www.expresskredit.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Revolverande kontokredit.

Det här är en högkostnadskredit
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Det sammanlagda kreditbeloppet
Detta belopp är det totala beloppet som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

1 000 kr – 30 000 kr

Villkoren för krediten
När och hur pengarna kan lyftas.

Krediten kan fritt utnyttjas helt eller delvist inom kreditutrymmet och är tillgänglig omgående efter godkänt beslut. Nyttjandet kan begränsas, om så är fallet meddelas det tillsammans med orsaken.

Kreditavtalets löptid

Kreditavtalet gäller tills vidare.

Avbetalningar och i vilken ordning dessa ska avräknas

Kredittagaren kan valfritt återbetala önskat månadsbelopp, dock inte lägre än lägsta belopp att betala.

Exempel på lägsta belopp att betala vid visst utnyttjat kreditbelopp:

Kreditbelopp Lägsta belopp att betala
5 000 kr 500 kr
10 000 kr 700 kr
20 000 kr 1 400 kr
30 000 kr 1 600 kr

Vid kreditsaldo under 250 kr, uppgår återbetalningsbeloppet till utestående kreditsaldo inklusive avgifter och räntor. Uppläggningsavgift återbetalas i första aviseringen. Uttagsavgifter återbetalas i sin helhet på nästkommande avisering. Avi/månadsavgifter återbetalas i samband med avisering. Återbetalning och delbetalning av utnyttjad kredit sker månadsvis på förfallodagen som framgår av månadsavierna. Avräkningar sker enligt följande ordning; eventuella avgifter, räntor och amortering av kapitalbeloppet.

Det totala belopp som ska betalas av kredittagaren
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och kostnader i samband med krediten.

Det lägsta belopp som ska betalas framgår av månadsavin/fakturan. Exempel vid delbetalning med avbetalning om minsta belopp att betala i elva månader och resterande skuld slutbetalas i slutet av tolfte månaden. Totalt tolv månaders betalningsplan.

Belopp är rundat uppåt.

Kreditbelopp: Totalkostnad Månadskostnad
5 000 kr 7 829 kr 652 kr (Månad 1-11 ca 318 kr/mån)
10 000 kr 14 824 kr 1 235 kr (Månad 1-11 ca 555 kr/mån)
15 000 kr 21 889 kr 1 824 kr (Månad 1-11 ca 755 kr/mån)
20 000 kr 28 762 kr 2 397 kr (Månad 1-11 ca 991 kr/mån)
25 000 kr 35 477 kr 2 956 kr (Månad 1-11 ca 1 400 kr/mån)
30 000 kr 42 819 kr 3 568 kr (Månad 1-11 ca 1 455 kr/mån)

Uppläggningsavgift om 280 kr och uttagsavgift om 95 kr betalas i samband med den första aviseringen utöver månadskostnaden. Avi/månadsavgift om 45 kr debiteras vid varje avisering.

3. Kreditkostnader

Kreditränta

Aktuell räntesats f n 3,541 % per månad (årlig ränta 42,50 %)

Villkor för krediträntan:

Krediten löper med rörlig ränta och styrs normalt av förändring av Kreditgivarens upplåningskostnader. Ändring av krediträntan kan även ske i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut eller andra kostnadsförändringar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades.

Ränteändring meddelas kredittagaren innan ränteändringen börjar gälla.

Avgifter

Avi/Månadsavgift f n 45 kr

Betalningsefri månad f n 95 kr

Limithöjningsavgift f n 150 kr

Uppläggningsavgift f n 280 kr

Uttagsavgift f n 95 kr

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kapitalbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

Under förutsättning att samtliga lånebelopp betalas med minsta belopp att betala i elva månader och resterande skuld slutbetalas i slutet av tolfte månaden. Totalt tolv månaders betalningsplan.

Kreditbelopp: Effektiv ränta:
5 000 kr 88,66 %
10 000 kr 68,61 %
15 000 kr 62,58 %
20 000 kr 59,93 %
25 000 kr 58,40 %
30 000 kr 57,11 %
Obligatorisk försäkring eller tilläggstjänst

Nej.

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna

Kreditgivaren lämnar meddelande om ändrad räntesats för Krediten senast när den börjar gälla antingen genom ett meddelande till Kredittagaren med e-post, brev, Mina sidor, SMS eller via hemsidan.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet, från förfallodagen till dess fulla betalning sker. Dröjsmålsräntan uppgår till 40 % i tillägg till referensräntan enligt 9 § i räntelagen (1975:635) per år. För påminnelse vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift om 60 kr. Överlämnas kravet till inkasso tillkommer inkassokostnader enligt lag samt avgifter till Kronofogden.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt Kredittagaren har rätt att frånträda Krediten (ångerrätt) genom att till Kreditgivaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då Krediten ingicks, dock tidigast räknat från den dag då erforderlig dokumentation kommit Kredittagaren till handa.
Förtidsåterbetalning Kredittagaren har rätt att återbetala hela eller delar av krediten i förtid utan extra kostnader utöver upplupen ränta för utnyttjad kredit.
Sökning i en databas Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste Kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela kunden resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse gäller inte om kreditgivaren inte avser att ingå ett kreditavtal med dig.
Kredittagaren kan få ett utkast till kreditavtalet genom att kontakta Smspengars kundtjänst på telefon 018 71 00 03, via Mina sidor eller via mailadress info@expreseskredit.se.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Registrering Kreditgivare

GF Money Consumer Finance AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556876-2578 samt hos Finansinspektionen med institutnummer 44085.

Tillsynsmyndighet(er)

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
www.fi.se

Konsumentverket/KO
Box 48
651 02 Karlstad
www.konsumentverket.se

Utnyttjande av ångerrätten Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda låneavtalet. I det fall kredittagaren ångrar lånet inom 14 dagar ska kredittagaren snarast återföra utbetalade medel. Kredittagaren betalar upplupen ränta för det antal dagar som kredittagaren haft lånet. Ränta utgår på ångrat lån till den dag återbetalning sker. Kredittagaren skall kontakta Kreditgivaren vid åberopande av ångerrätten.
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol. Svensk lag gäller. Om tvist inte kan lösas på annat sätt än genom talan vid domstol skall sådan talan väckas vid svensk domstol.
Språkordning Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. Med ditt samtycke har vi för avsikt att under kreditavtalets löptid kommunicera på svenska.
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol. Vid klagomål mot kreditgivaren skall kredittagaren i första hand ta kontakt med kreditgivaren. På www.expresskredit.se finns det en beskrivning av klagomålshanteringen. Kredittagaren kan också vända sig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm