STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Ladda ner PDF version

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare: GF Money Consumer Finance Aktiebolag (hädanefter Expresskredit)
Organisationsnummer: 556876-2578
Adress: BOX 1306, 75143 UPPSALA
Telefon: 018 – 71 00 03
Webbadress: http://www.expresskredit.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Kortfristig blankokredit utan säkerhet med bunden ränta. Krediten återbetalas i sin helhet enligt vald löptid efter att den utbetalts.

Det sammanlagda kreditbeloppet
Dessa belopp är de totala respektive beloppen som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

500 till 12 000 kr med 100 kr belopp intervaller.

Villkoren för krediten
När och hur pengarna kan lyftas.

Kreditbeloppet utbetalas till kredittagarens bankkonto senast en bankdag efter att lånet beviljats.

Kreditavtales löptid

30, 60 eller 90 dagar

Avbetalningar och i vilken ordning dessa ska avräknas

Löptid: 30 dagar, totalt en avisering

Löptid: 60 dagar, totalt två aviseringar som förfaller 30 och 60 dagar efter utbetalt lånebelopp. En inbetalning täcker skulden i följande ordning; eventuella inkassokostnader, avgifter, ränta och kapital.

Löptid: 90 dagar, totalt tre aviseringar som förfaller 30, 60, och 90 dagar efter utbetalt lånebelopp. En inbetalning täcker skulden i följande ordning; eventuella inkassokostnader, avgifter, ränta och kapital.

Det totala belopp som ska betalas av kredittagaren
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och kostnader i samband med krediten.

Lånet i sin helhet, jämte upplupen ränta och kostnader, återbetalas 30, 60 eller 90 dagar efter att lånet beviljats.

Ränta på samtliga belopp är 24% av lånebeloppet. För löptid på 60 dagar ökar totala räntekostnaden med 200 kr och avbetalas på två tillfällen. För löptid på 90 dagar ökar den totala räntekostnaden med 400 kr och avbetalas på tre tillfällen.

Prisexempel:
5 000 kr, 90 dagar
Totalkostnad: 6 600 kr
Räntekostnad: 1 600 kr
Månadskostnad: 2 200 kr

3. Kreditkostnader

Kreditränta

Räntan för de olika lånebeloppen är:

Krediträntan är 24% utav lånebeloppet, med tilllägg med 200 kr för 60 dagars lån och 400 kr för 90 dagars lån

Exempel för 90 dagar
– 5 000 kr: Månadsränta: 10.6%, nominell årsränta: 127%

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kapitalbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

Effektiv ränta för de olika lånebeloppen är:

Effektiv ränta på 30 dagar är 1 270% på samtliga belopp.

Prisexempel för 60 dagarslån
5 000 kr, 661.80%
Prisexempel för 90 dagarslån
5 000 kr, 463.98%

Obligatorisk försäkring eller tilläggstjänst

Nej.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet, från förfallodagen till dess full betalning sker. Dröjsmålsräntan uppgår till 3% per månad. För påminnelse vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift om 60 kr samt en förseningsavgift om 125 kr. Överlämnas kravet till inkasso tillkommer inkassokostnader enligt lag.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt

Kredittagaren har rätt att frånträda avtalet inom 14 kalender­dagar.

Förtidsåterbetalning

Hela eller del av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.

Sökning i databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela kunden resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse gäller inte om kreditgivaren inte avser att ingå ett kreditavtal med dig.

Kredittagaren kan få ett utkast till kreditavtalet genom att kontakta Expresskredits kundtjänst på telefon 018 – 71 00 03 eller via mailadress kundtjanst@expresskredit.se

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Registering

Expresskredit är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer: 556876-2578

Tillsynsmyndighet(er)

Konsumentverket/KO
BOX 48
651 02 Karlstad
www.konsumentverket.se

Finansinspektionen
BOX 7821
103 97 Stockholm
www.fi.se

Utnyttjande av ångerrätten

Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda låneavtalet. I det fall kredittagaren ångrar lånet inom 14 dagar ska kredittagaren snarast återföra utbetalade medel. Kredittagaren betalar även för uppluppen ränta tills återbetalning skedd. Kredittagaren skall kontakta kundtjänst vid åberopande av ångerrätten.

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol.

Svensk lag gäller. Om tvist inte kan lösas på annat sätt än genom talan vid domstol skall sådan talan väckas vid svensk domstol.

Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. Med ditt samtycke har vi för avsikt att under kreditavtalets löptid kommunicera på svenska.

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol.

Vid klagomål mot kreditgivaren skall kredittagaren i första hand ta kontakt med kreditgivaren. Kredittagaren kan också vända sig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm