Gemensamma regler för skuldsanering

25 May, 2015

Start » Nyheter » Gemensamma regler för skuldsanering

I januari meddelade regeringen att denne beslutat att tillsätta en utredning som ska analysera innebörden av EU:s ändringar i insolvensförordningen från ett svenskt perspektiv. Uppdraget innebär även att uredaren ska föreslå vilka kompletterande författningsändringar som bör genomföras för att implementera EU:s ändringar samt överväga behovet av gemensamma regler i norden gällande gränsöverskridande nordiska skuldsaneringsförfaranden.

Sedan år 2000 finns det gemensamma EU-regler gällande gränsöverskridande insolvensförfaranden vilket innebär att tillvägagångssättet vid exempelvis konkurser och företagsrekonstruktioner ska gå likadant till. EU:s medlemsländer har nu fastställt att ändringar i insolvensförordningen som styr detta tillvägagångssätt ska genomföras i huvudsyftet att skapa en “andra chans-kultur” för skuldsatta företag och privatpersoner. Bland annat har man diskuterat möjligheten att fler förfaranden omfattas av insolvensförordningen och att dessa ska gälla unisont i hela EU vilket innebär att svenska skuldsaneringsbeslut kommer att gälla i alla EU-länder.

Vad innebär detta för en skuldsatt privatperson?

För en privatperson med skulder runt om i olika länder i Europa innebär förändringarna i insolvensförordningen en förbättring eftersom att ändringarna gör att svensk skuldsaneringsbeslut erkänns och görs gällande inom hela EU. Detta betyder i sin tur att personen inte behöver genomgå olika skuldsaneringsprocesser i alla länder där denne har skulder utan alla skulder kan saneras på en och samma gång under samma beslut. Har personen dock skulder i Norge, Island och Danmark som inte omfattas av EU:s insolvensförordning kommer denne inte kunna få ett gränsöverskridande skuldsaneringsförfarande. Regeringens lösning på detta är att även ge utredaren i uppdrag att göra övervägande gällande gemensamma nordiska regler om skuldsanering vilket då skulle betyda att ett svenskt skuldsaneringsbeslut även gäller i dessa tre länder. Detta kommer att redovisas senast den 1 mars 2016.

Läs mer om vad en skuldsanering är genom att klicka här.